Compliance

Klagomålsansvarig

Ansvarig person för klagomålshantering hos S&P Underwriting Agency AB är:
Jan Hallberg
Ingmar Bergmans gata 2

1114 34 Stockholm
E-post: jan.hallberg@rsgsweden.com
Tel: 072 716 82 86

Våra ersättningar

RSG Construction & Specialty AB erhåller ett arvode från respektive försäkringsgivare som ersättning för de tjänster som vi utför åt försäkringsbolagen. Denna ersättning varierar mellan de olika försäkringsprodukterna, från ca 8% till omkring 20% av aktuell bruttopremie.

Hantering av potentiella intressekonflikter

RSG Construction & Specialty AB har för att hantera potentiella intressekonflikter antagit en särskild policy avseende intressekonflikter. Nedan visar utdrag ur vår policy:

1. Identifierade intressekonflikter samt hantering av dessa
Nedan följer en beskrivning av de omständigheter som kan ge upphov till intressekonflikter i Bolagets verksamhet samt vilka rutiner som skall tillämpas och vilka åtgärder som skall vidtas för att minska risken för att intressekonflikter får en negativ inverkan på kundernas intressen.

Generellt skall gälla att de relevanta personer som deltar i olika affärsverksamheter och som berörs av en intressekonflikt skall arbeta på ett lämpligt sätt.

1.1. Intressekonflikter mellan försäkringsförmedlare

Intressekonflikter kan förekomma mellan olika försäkringsförmedlare som förmedlar Bolagets försäkringar. Bolaget skall därför inte gynna någon förmedlare framför någon annan. Uppdrag från förmedlare skall behandlas i den ordning som de mottas av Bolaget och förmedlaren skall vid förfrågan från Bolaget kunna styrka sitt uppdrag med en förmedlarfullmakt.

Se även avsnitt – Om Oss samt dokument Information om Coverholder