Försäkringsgarantier

Fyll i ansökan nedan – vi återkommer med förslag inom kort.

Ansökan Garanti

Färdigställandegaranti för småhustillverkare

Om en eller flera näringsidkare anlitas i samband med ett husbygge ska det även finnas ett färdigställandeskydd för de arbeten som respektive näringsidkare åtar sig under byggtiden.

Vad omfattar försäkringen?

Färdigställandeförsäkringen, ibland även kallad fullgörandeförsäkring eller byggsäkerhet, ger ett skydd om någon av entreprenörerna inte förmår slutföra arbetena p.g.a. konkurs. Försäkringen ger möjlighet att få ersättning för anlitande av en ny entreprenör och täcker merkostnaden upp till 10 procent av kontraktssumman. Ersättningen ska användas till att bygga klart huset.

Garantin gäller utan självrisk.

Färdigställandegarantier under entreprenadtid

Färdigställandegarantin efterfrågas i de flesta branscher men kan vara praxis i vissa sektorer. Garantin säkerställer att entreprenad/leverans fullföljs i enlighet med avtal.

Garantibeloppets storlek utgör normalt 10 procent av kontraktssumman. Huvudsakligen efterfrågas garantin inom bygg- och verkstadsindustrin.

Garantin gäller utan självrisk.
Färdigställande under garantitid

Efter det att en entreprenad/leverans har slutförts, är det vanligt förekommande att beställaren/köparen kräver att entreprenören/leverantören även skall ansvara för eventuella brister som uppstår under en tid därefter. Garantibeloppet uppgår vanligen till mellan 5-10 procent av kontraktssumman.

Garantin gäller utan självrisk.

Insatsgarantier

Insatsgarantin utgör en säkerhet/försäkring för insatser och upplåtelseavgifter som betalas till entreprenören i samband med ny- eller ombyggnad av bostadsrättshus. Garantin tecknas normalt av entreprenören/ projektören och ställs ut till förmån för bostadsrättsföreningen. Garantin förvaltas av Bolagsverket som kräver en insatsgaranti för att bevilja tillstånd för förskott vid förhandsavtal i enlighet med 4 kap 2 § bostadsrättslagen.

Försäkringsgivare är Fidelis Underwriting Limited via RSG Construction & Specialty AB.