Byggfelsförsäkringen (åtgärdandeförsäkring)

Ansökningblankett-åtgärdandeförsäkring och fullgörande

Från och med den 1 juni är den obligatoriska byggfelsförsäkringen  avskaffad. Vi har efter diskussioner med byggbolag, fastighetsägare och andra intressenter utevcklat en ny frivillig byggfelsförsäkring – vi kallar den för Åtgärdandeförsäkring vid byggfel.

I den nya försäkringen har vi tagit bort flera av de brister och nackdelar som fanns i den gamla byggfelsförsäkringen. Syftet med den nya försäkringen är inte att uppfylla krav från lagstiftaren – utan att uppfylla krav från de som behöver försäkringen dvs bostadsköpare, byggbolag, fastighetsbolag och andra intressenter som vill ha ett 10-årigt försäkringskydd för byggfel.

  • Att köpa en bostadsrätt i en nybyggd fastighet eller villa som saknar 10-årig byggfelsförsäkring tror vi kommer att öka osäkerheten. Vår ambition är att vår försäkring skall öka tryggheten i samband med produktion av bostäder.
  • Fastighetsägare har möjlighet att inte enbart ha skydd under garantitiden dvs 2 eller 5-år. Försäkringen gäller i 10 år.

Sammanfattningsvis innebär detta följande:

Bredare villkor och bättre omfattning:

Utvecklingsfel omfattas av försäkringen. Den gamla försäkringslösning ersatte inte kostnaden vid fel och följdskador om det när skadan upptäckts, hade införts nya byggregler / standarder.
Den nya försäkringen ersätter även om fackmässigt godtagbar standard har ändrats sedan arbetet utfördes.

Enklare och tydligare kontaktväg för den skadelidande:

Försäkringslösningen är en ”primär” försäkring.Den tidigare försäkringslösningen innebar att den skadelidande i första hand skulle rikta sina krav mot entreprenören.
Den nya försäkringslösningen innebär att skadelidande istället kan vända sig direkt till oss / skaderegleraren för att kräva ersättning.

Fler valmöjligheter:
Försäkringsbeloppet uppgår till 50% av produktionsbeloppet, dock lägst SEK 2 M. Den gamla försäkringen innebar att man var tvungen att försäkra 100% av produktionsbeloppet, vilket i de flesta fallen innebar en ”överförsäkring” då exponeringen mot försäkringen sällan eller aldrig uppgick till hela produktionsbeloppet.

Den nya försäkringslösningen innebär att man kan anpassa både försäkringsbelopp och självrisknivåer efter kundens önskemål och krav.

Premien är justerad efter det lägre försäkringsbeloppet och de nya självriskerna, vilket innebär en lägre kostnad än tidigare.

Försäkringsgivare är Lloyd’s Underwriters via RSG Construction & Specialty AB.