Inkomst- och utgiftsförsäkring

Inkomst- och utgiftsförsäkring (”Payment Protection Insurance”)

Försäkringen ersätter ett i förväg avtalat belopp, vilket antingen kan motsvara en inkomstförlust eller en utgift som är svår att hantera i samband med sjukdom, olycksfall eller ofrivillig arbetslöshet. Även dödsfall kan ingå som skadeorsak.

Försäkringen tecknas för en grupp av försäkringstagare (antingen som en frivillig lösning eller som ett obligatorium). Lösningen arbetas fram tillsammans med försäkringsförmedlaren och dennes kund.

Försäkringsvillkoren är individuella för respektive försäkringsupplägg.
Exempel:

  • Inkomstskydd
  • Avgifter (t.e.x. avgift till bostadsrättsförening)
  • Försäkring (premiebefrielse)
  • Räkningar (el, tele)
  • Prenumerationer